Algemene voorwaardenHuidige algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. Er kan slechts afgeweken worden door een bijzondere overeenkomst, ondertekend door de zaakvoerder van Installatiemateriaal Online. Het feit dat Installatiemateriaal Online zich niet beroept op één of andere clausule in haar voordeel, kan niet geïnterpreteerd worden dat zij hiervan afstand gedaan heeft om zich er op te beroepen.

Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar op het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking teweeg aan deze clausules.
Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur, zal van rechtswege en dit zonder aanmaning of uitdrukkelijke ingebrekestelling, een intrest van 18% opleveren. Deze wordt verhoogd met een forfetaire vergoeding, gelijk aan 20% van het totaal verschuldigd bedrag en dit met een minimum van €25,-.
Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet tijdige betaling door de koper worden teruggevorderd.

Garantie
Op al onze onderdelen geldt de standaard fabrieksgarantie. Zichtbare schade kan onder geen beding onder garantie vallen, ongeacht de oorzaak van deze schade
Indien we constateren dat het onderdeel defect is, zullen we dit zo spoedig mogelijk vervangen. Dit kan natuurlijk alleen als dit nog binnen de garantievoorwaarden van de fabrikant valt. Indien de serienummers zijn verwijderd, vervalt de garantie.

Producten
De koper erkent voldoende op de hoogte te zijn gesteld van de productiespecificaties. Dit kan door korte beschrijving, alsook door de link die we bij meeste producten hebben geplaatst. Installatiemateriaal Online erkent geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd bestelde goederen.

Prijzen
Al onze prijzen zijn in euro en incl BTW.
Al onze prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.
Prijzen kunnen afwijken, vraag naar de actuele prijs.


Aansprakelijkheid bij levering
De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.
De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de koper. Om geldig te zijn, dient elke klacht gedaan te worden binnen de acht dagen na de levering van de goederen door de verkoper.

Verzakingsrecht
U hebt als consument het recht aan de verkoper mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag de dag die volgt op de levering van het product. Het product dient dan in een ongeopende verpakking, vrij van zichtbare sporen van gebruik, te zijn.
Indien een bestelling wordt afgezegd als ze reeds per koerier is vertrokken, wordt er een administratieve annulatiekost van €25,- aangerekend. De kosten voor het terugsturen zijn dan ten laste van de klant.

Achterstallige betalingen
Alle extra kosten voor het innen van een achterstallige factuur zijn ten laste van de koper/klant.

Meerderjarigheid
Elke koper erkend meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Klachten
Om ontvankelijk te zijn, dienen klachten aangetekend gedaan te worden binnen 7 kalenderdagen na ontvangen van de goederen.

Bevoegde rechtbanken
Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.